Shopping Cart
Guyatone PS-039 B-IV Bass Chorus Flanger Japan 1980's

Guyatone PS-039 B-IV Bass Chorus Flanger Japan 1980's

  • 6999 руб.


Guyatone PS-042 - винтажный японский хорус/флэнжер для баса.Guyatone PS-039 B-IV Bass Chorus Flanger Japan 1980's